1/2017 (I.31.) sz. KTT. határozat

1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1; A telephelyek közül törölni szükséges az alábbiakat: Csaba Utcai Idősek Otthona 5600 Békéscsaba, Csaba utca 3. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Alapító okirat Módosító okiratot, elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Alapító okiratot egységes szerkezetben. Felelős: Szarvas Péter TT elnök Bátori Zsuzsanna intézményvezető Határidő: 2017. január 31. 2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 5600 Békéscsaba Csaba utca 3. szám alatti Csaba Utcai Idősek Otthona telephely törlését kezdeményezi a szolgáltatói nyilvántartásból. Felelős: Szarvas Péter TT elnök Bátori Zsuzsanna intézményvezető Határidő: 2017. január 31. 3. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri Szarvas Péter elnököt az okiratok aláírására, valamint a Kistérségi Társulás munkacsoportját az okiratok Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására illetve a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok törlésére. Felelős: Szarvas Péter TT elnök Határidő: 2017. január 31.

2/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés előirányzatát 12.014e Ft-tal növeli, ezáltal 1.125.325e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2017. február 21.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2016. évet érintő beszámoló, valamint az egyéb Magyar Államkincstárhoz történő jelentések benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, a 2016. évi költségevetést érintő módosításokról a zárszámadás tárgyalásakor az elnök tájékoztatást adjon.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. április 25.

 

3/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2017. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 1/1-7. számú mellékletekben részletezettek szerint elfogadja, amelynek alapján a 2017. évi költségvetés bevételi, kiadási főösszege 680.777 e Ft.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. február 21.

 2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2017. évi elemi költségvetés, és a havi pénzforgalmi jelentések Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A 2017. évi költségvetési határozatot érintő módosításokat a soron következő költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. február 21.

 3.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetési kiadások fedezetének részbeni biztosítása érdekében az időskorúak bentlakásos ellátása intézményi térítési díjának emelését, továbbá a házi segítségnyújtás-szociális gondozás és a házi segítségnyújtás-szociális segítés igénybevétele esetében intézményi térítési díj emelését kezdeményezi a 2017. évi költségvetésben tervezettek szerint.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. március 21.

 

4/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2016. évi pályázatokról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: 2016. február 21.

 

5/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Sztanek Szilvia gazdasági ügyintéző
Határidő: 2017. február 21.

 

6/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

A Békéscsabai Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ jelen előterjesztés 1. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel a Megállapodás tervezeteket elfogadja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. február 21.

 

 

7/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által működtetett idősek nappali ellátását nyújtó telephelyek vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítását az alábbiak szerint az illetékes kormányhivatalnál:

Orosházi Úti Idősek Klubja és Gondozóháza -23, Deák Utcai Idősek klubja -3, Sarkantyú Utcai idősek Klubja -20, Kazinczy Utcai Idősek Klubja -5, Jázmin Utcai Idősek klubja -20, Csabaszabadi -10, Telekgerendás -25.

 Felelős: Szarvas Péter
Határidő:2017. február 21.

 

8/2017 (II.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás új közbeszerzési szabályzatát az 1. számú melléklet szerint elfogadja, a Társulás beszerzéseire kötelezőnek ismeri el.

 Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: 2017. február 21.

 

9/2017 (III. 21.) sz. KTT. határozat


Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint állapítja meg a szolgáltatási önköltségeket és az intézményi térítési díjakat.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. március 21.

 

10/2017 (III.21.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megállapítja és kijelenti, hogy a Békéscsaba belterület, 11431 helyrajzi számú ingatlan 6/12 és a Békéscsaba belterület, 18024 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadára bejegyzett jelzálogjogok tényleges jogosultja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ. Erre figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a jelzálogjog jogosultjában bekövetkező változáshoz szükséges megállapodás aláírásra kerüljön, valamint a változások az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre kerüljenek.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. április 30.

 

11/2017 (III.21.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2017-es évre közbeszerzési tervének összesített bevételi és kiadási oldalát 0-ban, azaz Nullában határozza meg, tekintettel arra, hogy ebben az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem tervez, amely meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt. A Társulási Tanács a 2015. évi CXVIII. törvény 41.§(1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozza a 2017. évi közbeszerzési tervét.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. március 21.

 

12/2017 (III.21.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja az All-Ready Üzletviteli Tanácsadó Kft. beszámolóját a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnál és Intézményeinél 2016. évben végrehajtott közbeszerzési tevékenységéről és intézkedéseiről.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. március 21.

 

13/2017 (III.21.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Gáborné Nagy Ildikó gazdasági ügyintéző
Határidő: 2017. március 21.

 

14/2017 (III.21.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Csaba Ügyeleti Kft Békéscsabai háziorvosi ügyelet 2016. évi munkájáról szóló beszámolóját tudomásul veszi.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. március 21.

 

15/2017 (IV.25.) sz. KTT. határozat

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak főösszege változatlansága mellett a költségvetési kiadások belső összetétele változik a Magyar Államkincstárhoz 2017. március 30-án benyújtott 2016. évi költségvetési beszámoló tartalmának megfelelően.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2016. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót 1.125.325e Ft kiadási és bevételi módosított előirányzattal, 1.113.994e Ft (98,99%) bevételi teljesítéssel, 1.019.860e Ft (90,63%) kiadási felhasználással, az előterjesztés 1-10. számú mellékletei szerinti részletezésben elfogadja.

 

3.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 8. mellékletekben meghatározottak szerint állapítja meg a maradványt. A Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2017. évi költségvetési határozaton.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2017. április 25.

16/2017 (IV.25.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2016. évre vonatkozó összevont ellenőrzési jelentést.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. április 25.

17/2017 (IV.25.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Gáborné Nagy Ildikó gazdasági ügyintéző
Határidő: 2017. április 25.

18/2017 (IV.25.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló Vagyonkezelési szerződés alapján a Békéscsabai Kistérségi Életfa Idősek Otthona miatt 2016. december 31-én nyilvántartott 152 ezer Ft összegű visszapótlási kötelezettséget az intézmény 2016. évi maradványában szerepeltetett homlokzati felújítási feladatok 1.445 ezer Ft összegű végrehajtásával teljesítettnek tekinti. A visszapótlási kötelezettség könyvekből történő kivezetésére 2017. évben kerülhet sor.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. április 25.

19/2017 (V.17.) sz. KTT. határozat

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ behajthatatlan követelésekről szóló beszámolóját tudomásul veszi.

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központot, hogy a jelen előterjesztésben felsorolt behajthatatlan követeléseket a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ nyilvántartásából veszteségként kivezesse az 1. számú melléklettel mindenben megegyező lista alapján 2.851.058 Ft összegben.

A határozat melléklete a személyiségi jogokra való tekintettel nem kerül kihirdetésre.

Felelős:  Bátori Zsuzsanna intézményvezető
                 Gregorné Práth Szilvia intézményvezető
               
Szarvas Péter TT elnök
Határidő:2017. május 17.

20/2017 (V.17.) sz. KTT. határozat

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. május 17.

21/2017 (V.17.) sz. KTT. határozat

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona 2016. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. május 17.

22/2017 (V.17.) sz. KTT. határozat

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. május 17.

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ részére a szociális feladatok biztonságos ellátásához 18. 000 e Ft többlettámogatást biztosít a Társulás költségvetésében tervezett általános tartalék előirányzata terhére.
    Az előirányzat-változással a 2017. évi költségvetést módosítani szükséges, de a többlettámogatás a döntést követően azonnal biztosítható.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. június 30.

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa újabb tájékoztatást kér az intézmény költségvetési helyzetéről, amennyiben szükséges, intézkedési tervvel. Addig azonban az intézmény csak a jogszabályi kötelezettségeknek, a szerződéses kötelezettségeinek, és a folyamatos működés alapvető biztosításának a kiadási tételeit fizetheti.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. szeptember 30.

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa javasolja, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ intézményvezetője munkáltatói hatáskörében eljárva tegyen meg minden olyan intézkedést, ami a szakmai színvonal lényeges csökkentése nélkül az intézményben a pénzügyi egyensúly javításának irányába hat.

 Felelős: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Határidő: 2017. szeptember 30.

 

23/2017 (V.17.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Gáborné Nagy Ildikó gazdasági ügyintéző
Határidő: 2017. május 17.

24/2017. (VI.20.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés előirányzatát 5.530e Ft-tal növeli, ezáltal 703.985e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2017. június 20.

25/2017. (VI.20.) sz. KTT. határozat

     1.     Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ likviditási helyzetének stabilizálása érdekében megtett illetve tervezett intézkedésekről szóló tájékoztatót elfogadja, az 5. a) és 5. b) pontban megfogalmazott intézkedéseket jóváhagyja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
                Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Határidő: 2017. június 20.        


2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri Bátori Zsuzsanna intézményvezető asszonyt, hogy a szeptemberi Társulási Tanácsülésre számszerűsített, alátámasztott kimutatást készítsen települési alábontással, konkrét probléma-megoldási lehetőségekkel és javaslatokkal.

 Felelős: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
                Gregorné Práth Szilvia igazgató
 Határidő: 2017. szeptember 15.   

26/2017. (VI.20.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Gáborné Nagy Ildikó gazdasági ügyintéző
 Határidő: 2017. június 20.

27/2017. (VI.20.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Özv. Baji Istvánné térítési díj csökkentésére irányuló kérelmét elutasítja.
A határozat mellékletei a személyiségi jogokra való tekintettel nem kerülnek kihirdetésre.
 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. június 20.

28/2017. (IX.26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2017. szeptember 26.

29/2017. (IX.26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés előirányzatát 25.854e Ft-tal növeli, ezáltal 729.839e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2017. szeptember 26.

30/2017. (IX.26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2017. év első félévi felújítási és karbantartási munkáiról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök

Határidő: 2017. szeptember 26.

31/2017. (IX.26.) sz. KTT. határozat

1.  Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ gazdálkodásáról és likviditási helyzetéről szóló tájékoztatót.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök

Határidő: 2017. 09. 26.2.  Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a béren kívüli juttatások költségvetésbe történő beépítéséhez és az első félévi összegkifizetéséhez hozzájárul.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök

Határidő: 2017. 09. 26.

32/2017. (IX.26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző

Határidő: 2017. szeptember 26.

33/2017. (IX.26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási TanácsaVargáné Marik Emese térítési díj csökkentésre irányuló kérelmét elutasítja.
(A határozat mellékletei a személyiségi jogokra való tekintettel nem kerülnek kihirdetésre.)

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2017. szeptember 26.

 

34/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés I- III. negyedéves teljesítésről szóló tájékoztatót elfogadja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. november 21.

35/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa tudomásul veszi a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2017. évi házi segítségnyújtás térítési díj bevezetésének, a szolgáltatás működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
  2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ házi segítségnyújtás térítési díj csökkentését nem javasolja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2017. november 21.

36/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi belső ellenőrzési tervet a jelen határozat 1-2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018.01. 01-2018. 12. 31.

37/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2017. november 21.

38/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Békéscsabai Egyesített Szociális Központ részére 2 db számítógép, monitor, nyomtató és szoftver beszerzéséhez 796 ezer Ft támogatást biztosít a Társulás beruházási kiadásainak terhére.

 Az előirányzat-változást a 2017. évi költségvetési határozat soron következő módosításában szerepeltetni szükséges.

 Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: 2017. november 21.

39/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ behajthatatlan követelésekről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
  2. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központot, hogy a jelen előterjesztésben felsorolt, összesen 725.075 Ft összegű behajthatatlan követeléseket a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ nyilvántartásából veszteségként kivezesse.

 Felelős: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Gregorné Práth Szilvia igazgató
Szarvas Péter TT elnök

40/2017. (XI.21.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
Keresztesi Károly térítési díj csökkentésére irányuló kérelmét elutasítja (egyben felhívja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot, hogy a hátralék, valamint a díjkülönbözet érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.)
(A határozat mellékletei a személyiségi jogokra való tekintettel nem kerülnek kihirdetésre.)

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2017. november 21.