1/2022. (II. 22.) sz. KTT határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2022. február 22-i ülésének napirendjét a következ?k szerint fogadja el:


1.)           Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2022. évi költségvetése

2.) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

 

3.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

4.) Tájékoztató a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban végzett Állami Számvev?szék ellen?rzésér?l, az intézmény részér?l megtett intézkedésekr?l

 

5.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása

6.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Szervezeti M?ködési Szabályzatának, valamint az Alapszolgáltatások Szakmai Programjának jóváhagyása

 

7.) A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Fogyatékos Személyek Nappali ellátásának szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása

8.) Tájékoztató az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról

9.) Egyéb bejelentések

A Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
Felel?s: Szarvas Péter: TT elnöke
Határid?: 2022. február 22.

2/2022. (II. 22.) sz. KTT határozat

1.    Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó el?terjesztés 1-12. mellékleteiben részletezettek szerint elfogadja, amelynek alapján a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási f?összege 887.635.517 Ft.  

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2022. február 22.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy a Társulás költségvetéséb?l a beruházási kiadások terhére, a kistérségi tagtelepülések delegált tagjai részére 4 db laptop vásárlása történjen meg. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2022. április 30.

 

3.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2022. évi elemi költségvetés és a havi pénzforgalmi jelentések Magyar Államkincstárhoz történ? benyújtásakor az egyez?ségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A 2022. évi költségvetési határozatot érint? módosításokat a soron következ? költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2022. február 22.

3/2022. (II. 22.) sz. KTT határozat

4/2022. (II. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megismerte és elfogadja a 2021. évi pályázatokról szóló tájékoztatót.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnök
Határid?: 2022. február 22.

5/2022. (II. 22.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központnál 2021. évben végzett

,,Az önkormányzati intézmények ellen?rzése - Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellen?rzése” cím? ellen?rzésr?l szóló tájékoztatót.

Felel?s: Bátori Zsuzsanna intézményvezet?
Határid?: 2022. február 22.

6/2022. (II. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti Módosító Alapító Okirat alapján szó szerinti szöveggel elfogadja.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnök
Határid?: 2022. február 22.

7/2022. (II. 22.) sz. KTT. határozat

 

 1. B
  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Szervezeti és M?ködési Szabályzatát szó szerint megegyez? szöveggel elfogadja,  és azt 2022. február 22-i hatállyal jóváhagyja.

  Felkéri az intézmény vezet?jét, hogy a Szervezeti és M?ködési Szabályzatot az intézmény dolgozóival ismertesse.

   

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapszolgáltatások Szakmai Programját, mellékletét képez? étkeztetés megállapodással szó szerint megegyez? szöveggel elfogadja, és azt 2022. február 22-i hatállyal jóváhagyja.

  Felkéri az intézmény vezet?jét, hogy a Szakmai Programot az intézmény dolgozóival ismertesse, az étkeztetésre vonatkozó megállapodást alkalmazza.

   

  Felel?s: Bátori Zsuzsanna intézményvezet?
  Határid?: 2022. február 22.

8/2022. (II. 22.) sz. KTT határozat

1., Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által m?ködtetett Mokry Utcai Fogyatékos személyek nappali ellátás vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak a jelenlegi nyolc fér?helyr?l húsz fér?helyre - tizenkett? fér?hellyel - történ? növelését 2022. február 23. naptól az illetékes kormányhivatalnál.

 

2., Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által m?ködtetett Fövenyes Utcai Fogyatékos személyek nappali ellátásának vonatkozásában 2022. február 23. naptól a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítását az alábbiak szerint az illetékes kormányhivatalnál:

Fövenyes Utcai Fogyatékos személyek nappali ellátásának 2 fér?hellyel történ? növelése Csabaszabadi településen jelenlegi 2 fér?hely átcsoportosításával.

Felel?s: Szarvas Péter TT Elnöke
Határid?: 2022. február 25.

9/2022. (II. 22.) sz. KTT határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felel?s: Tóth Ildikó gazdasági ügyintéz?
Határid?: 2022. február 22.

10/2022. (III. 22.) sz. KTT határozat

11/2022. (III. 22.) sz. KTT határozat

12/2022. (III. 22.) sz. KTT határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felel?s: Tóth Ildikó gazdasági ügyintéz?
Határid?: 2022. március 22. 

13/2022. (IV. 26.) sz. KTT határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2022. április 26-i ülésének napirendjét a következ?k szerint fogadja el: 

Nyilvános ülés: 

1.)    Beszámoló a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

2.)    Beszámoló a 2021. évi bels? ellen?rzésr?l

 

3.)    Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában m?köd? Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadása

 

4.)    A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában m?köd? Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Támogató szolgálatban új gépkocsi adatainak szolgáltatói nyilvántartásba történ? bejegyzése

5.)    Tájékoztató a Békéscsabai Kistérségi Társulásnál és intézményeinél a 2021. évi közbeszerzésekkel kapcsolatos intézkedésekr?l

 

6.)    Tájékoztató az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról

7.)    Egyéb bejelentések 

Felel?s: Szarvas Péter: TT elnöke
Határid?: 2022. április 26.

14/2022. (IV. 26.) sz. KTT határozat

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2021. évi költségvetés teljesítésér?l szóló beszámolót 944.718.902 Ft kiadási és bevételi módosított el?irányzattal, 933.902.049 Ft (98,86 %) bevételi teljesítéssel, 811.749.763 Ft (85,93 %) kiadási felhasználással, az el?terjesztés 1-10. mellékletei szerinti részletezésben elfogadja.
 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 8.1, 8.2 és a 8.3 mellékletekben meghatározottak szerint állapítja meg a költségvetési maradványt és jóváhagyja az ezzel összefügg? el?irányzat-módosítások átvezetését a 2021. évi költségvetési határozaton. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2022. április 26. 

15/2022. (IV. 26.) sz. KTT határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2021. évre vonatkozó éves összefoglaló ellen?rzési jelentést. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2022. április 26. 

16/2022. (IV. 26.) sz. KTT. határozat

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2021. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2022. április 26. 

17/2022. (IV. 26.) sz. KTT határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által m?ködtetett  

Opel Combo típusú TFE164 forgalmi rendszámú támogató szolgálatban használt gépjárm? adatainak szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzését.

Felel?s: Szarvas Péter TT Elnöke
Határid?: 2022. április 29. 

18/2022. (IV. 26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja az All-Ready Üzletviteli Tanácsadó Kft. beszámolóját a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnál és Intézményeinél 2021. évben végrehajtott közbeszerzési tevékenységér?l és intézkedéseir?l.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnök
Határid?: 2022. április 26.

19/2022. (IV. 26.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

Felel?s: Tóth Ildikó gazdasági ügyintéz?
Határid?: 2022. április 26.