1/2019. (I.22.) sz. KTT. határozat

 1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés előirányzatát 9.868 e Ft-tal növeli, ezáltal 748.562 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2018. évi költségvetési beszámolóban az előirányzat főcsoportokon belüli átrendezést megtehesse a 2018. évi beszámoló Magyar Államkincstárhoz történő benyújtása érdekében. Átcsoportosítás esetén az elnök beszámol a Társulási Tanács részére.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. január 22.

2/2019. (I.22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy a tervezetben foglaltak alapján, a módosítások figyelembevételével az elkészített költségvetést legkésőbb 2019. február 15-ig terjessze a Társulási Tanács elé.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. február 15. 

3/2019. (I. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2018. évi pályázatokról szóló tájékoztatót.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. január 22. 

4/2019. (I. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2019. január 22.

5/2019. (I. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa írásbeli előterjesztés elkészítését kéri, amely bemutatja a népkonyha működésének jogszabályi hátterét, megszervezésének infrastrukturális, személyi hátterét és a finanszírozásával összefüggő kérdéseket.

 Felelős: Gregorné Práth Szilvia igazgató
               Bátori Zsuzsanna intézményvezető
Határidő: 2019. április 30.

 

6/2019. (II. 19.) sz. KTT. határozat

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2019. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 1-7. mellékleteiben részletezettek szerint elfogadja, amelynek alapján a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 619.267.217 Ft.

Felelős:    Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. február 19.

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2019. évi elemi költségvetés és a havi pénzforgalmi jelentések Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A 2019. évi költségvetési határozatot érintő módosításokat a soron következő költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. február 19. 

7/2019. (II. 19.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2019. február 19.

8/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a településfejlesztésről, településképi szakmai követelményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Kéri, hogy a felmerült kérdésekre a Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész asszonya szíveskedjen a lehetőségekhez mérten válaszolni.

Felelős:     Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. május 31. 

9/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja a szolgáltatási önköltségeket és a megállapított intézményi térítési díjakat.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. március 14.

 

1.      számú melléklet

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díja (2019. évre)                                                      

 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 I.  Szociális étkeztetés:
           Szolgáltatási önköltség: 601,- Ft/ adag / nap

            - intézményi térítési díj: 448 + áfa Ft / adag / nap (570 Ft/ adag / nap)

 

II.    Házi segítségnyújtás:

Szolgáltatási önköltség: 1892,- Ft / gondozási óra

 

Személyi gondozás:        1899,- Ft / gondozási óra

 

Szociális segítés:                  1747,- Ft / gondozási óra

 

-intézményi térítési díj:       

Személyi gondozás:        630,- Ft / gondozási óra

Szociális segítés:             630,- Ft / gondozási óra

           

   III./1. Nappali ellátás idősek klubjában:

          Szolgáltatási önköltség:  711,- Ft / fő /nap

-intézményi térítési díj:        0,- Ft/ fő / nap

 

   III./2.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

          Szolgáltatási önköltség: 2.847,- Ft / fő / nap

-intézményi térítési díj:        370,- Ft/ fő /nap

 

   III./3.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

          Szolgáltatási önköltség: 2.355,- Ft / fő / nap

-intézményi térítési díj:        0,- Ft/ fő /nap

   III./4.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

          Szolgáltatási önköltség 2. 349,- Ft /fő / nap

-intézményi térítési díj:        370,- Ft/ fő /nap       

   III./5.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

          Szolgáltatási önköltség 1879,- Ft /fő / nap

- intézményi térítési díj:       0,- Ft/ fő /nap

   IV.             Szenvedélybetegek nappali ellátása:     

          IV.1.Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel

Szolgáltatási önköltség: 1.683,- Ft /fő / nap

      - intézményi térítési díj: 370,- Ft/ fő /nap

 

          IV.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül

Szolgáltatási önköltség: 1.329,- Ft /fő / nap

- intézményi térítési díj: 0,- Ft/ fő /nap


   V.     Támogató szolgáltatás:

Működési költség:                    16.931 395,- Ft

Személyi segítés

      - intézményi térítési díj:                   0,- Ft/óra

Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén

- intézményi térítési díj:                   0,- Ft/km

Amennyiben a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani.

Intézményi térítési díj a szociálisan nem rászorult személyek részére:

 szállítási szolgáltatás térítési díja kilométer díj                               364.-Ft/km
 személyi segítés térítési díja                                                         1000.-Ft/óra

VI.             Tanyagondnoki szolgálat:

Működési Költség:                               8.085. 16.-Ft

 - intézményi térítési díj:                    0,- Ft/fő/nap 

 Térítésmentesen kell nyújtani az 1993. évi III. törvény 115/A. § (1) bek. alapján

 

SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

I.                   Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

Szolgáltatási önköltség: 6. 396,- Ft /fő /nap      191. 882,- Ft/fő/hó 

átlagos ápolást, gondozást igénylők: 99.900,- Ft/hó   3. 330,- Ft/nap

átmeneti elhelyezés:                             99.900,- Ft/hó   3.330,- Ft/nap

- intézményi térítési díj étkezés nélkül:

átlagos ápolást, gondozást igénylők: 66.900,- Ft/hó   2. 230,- Ft/nap

átmeneti elhelyezés:                             66.900,- Ft/hó   2.230,- Ft/nap

 

 II. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás ( Demens ellátás)

Szolgáltatási önköltség: 7.320-,- Ft /fő /nap 219.612,- Ft/fő/hó

- intézményi térítési díj étkezéssel:                       99.900,- Ft/ hó  3.330,- Ft/nap                                       

- intézményi térítési díj étkezés nélkül:                66.900,- Ft/ hó  2.230,- Ft/nap

 

Belépési hozzájárulás:

egyszemélyes szobában:  13 férőhely  500.000,- Ft / fő

kétszemélyes szobában:  40 férőhely  250.000,- Ft / fő ( 2 fő együttes elhelyezése esetén)

 

 

10/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2018. évi felújítási és karbantartási munkáiról szóló tájékoztatót. 

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. március 14.

11/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kisérségi Társulás és intézményei irattárának kialakításáról szóló tájékoztatóját.

Felelős:    Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. március 14. 

12/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2019. március 14. 

13/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Kossuth Utcai Idősek Klubja (Békéscsaba, Kossuth utca 2.) bővítése kapcsán kezdeményezi a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épület (épületrész) bevonása miatt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejelentést a Békés Megyei Kormányhivatalnál, mint engedélyező szervnél.
Kossuth Utcai Idősek Klubja
Békéscsaba Kossuth utca 2.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. március 18.

14/2019. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy a 2019. április 16. napjára tervezett Társulási Tanácsülést csak legszükségesebb, indokolt esetben tartja meg, és májusra teszi át az áprilisra tervezett napirendi pontokat.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. március 14.