1/2018. (I.23.) sz. KTT. határozat

 1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a módosításokkal elfogadja a Társulás 2018. évi költségvetési tervezetét.

Felkéri a Társulás a Társulási Tanács Elnökét, hogy a tervezetben foglaltak alapján, a módosítások figyelembe vételével az elkészített költségvetést legkésőbb 2018. február 15-ig terjessze a Társulási Tanács elé

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2018. február 15.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az irattár kialakításának lehetőségét kéri megvizsgálni, és a márciusi Társulási Tanács ülésére terjeszteni a megoldási javaslatokat, pénzügyi számítással együtt.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. márciusi TT ülés

2/2018. (I.23.) sz. KTT. határozat

 A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás Tanács 2018. évi munkatervét.

 Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
 Határidő: 2018. január 23.

3/2018. (I.23.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1.      Az Alapító Okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2.2.        Telephelyei:

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Ady Endre Utcai Idősek Otthona

5600 Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

2

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása

5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 12./A

3.

Deák Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba, Deák u. 3.

4.

Fövenyes Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba, Fövenyes u. 1/a

5.

Jázmin Utcai Idősek Klubja

5623 Békéscsaba, Jázmin u. 1.

6.

Kazinczy Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 2/1

7.

Kossuth Utcai Idősek Klubja

5671 Békéscsaba, Kossuth u. 2.

8.

Mokry Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba, Mokry u. 14.

9.

Orosházi Úti Idősek Klubja

5600 Békéscsaba, Orosházi út 94-96.

10.

Sarkantyú Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba, Sarkantyú u. 2.

11.

Csabaszabadi Telephely

5609 Csabaszabadi, Apácai u. 2.

12.

Kétsopronyi Idősek Klubja

5674 Kétsoprony, Ady Endre u. 5.

13.

Telekgerendási Idősek Klubja

5675 Telekgerendás, Dózsa György u. 11.

14.

Ezüstág Idősek Otthona

5661 Újkígyós, Petőfi u. 26-28.

15.

 

5661 Újkígyós, Arany János u. 45.

 

2. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

 

·    Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: Idősek otthona

·    Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás: Időskorúak átmeneti elhelyezése

·    Támogató szolgáltatás

·    Tanyagondnoki szolgáltatás

·    Házi segítségnyújtás

·    Idősek nappali ellátása

·    demens betegek nappali ellátása

·    Fogyatékosok nappali ellátása

·    szenvedélybetegek nappali ellátása

·    Szociális étkeztetés

 

3.  Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

      4.5.  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

 

-   tanyagondnoki szolgáltatás: Kétsoprony; Békéscsaba – Nagyrét

-   étkeztetés: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

-   házi segítségnyújtás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

-   támogató szolgáltatás: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós

              nappali ellátás:

-   idősek nappali ellátása: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

-   demens betegek nappali ellátása: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

-   szenvedélybetegek nappali ellátása: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

-   fogyatékos személyek nappali ellátása: Békéscsaba, Csabaszabadi

 

-   átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény:

-   időskorúak átmeneti elhelyezése: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

 

-   ápolást, gondozást nyújtó intézmények:

-   idősek otthona: Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás

 

4.  Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézményvezető, akit az irányító szerv bíz meg nyilvános pályázat útján, magasabb vezető. A megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre adható, kinevezése közalkalmazotti jogviszonyra szól. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Kistérségi Társulás Elnöke gyakorolja.

 

 

 

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tárulás Társulási Tanácsa elfogadja az előterjesztés mellékletét képező alapító okirat módosító okiratot, elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Alapító okiratot egységes szerkezetben.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnök

Határidő: 2018. január 23.

4/2018. (I.23.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2018. január 23.

5/2018. (II.20.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetési előirányzatát 10.897 e Ft-tal csökkenti, ezáltal 734.848 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős:     Szarvas Péter elnök
Határidő: 2018. február 20.

6/2018. (II.20.) sz. KTT. határozat

 1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2018. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó előterjesztés 1-7. számú mellékletekben részletezettek szerint elfogadja, amelynek alapján a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 590.826 e Ft.

Felelős: Szarvas Péter elnöke
Határidő: 2018. február 20.

  2.        Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2018. évi elemi költségvetés és a havi pénzforgalmi jelentések Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A 2018. évi költségvetési határozatot érintő módosításokat a soron következő költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. február 20.

7/2018. (II.20.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2017. évi pályázatokról szóló tájékoztatót.

Felelős: Szarvas Péter elnök
Határidő: 2018. február 20.

8/2018. (II.20.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2018. február 20.

9/2018. (II.20.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
Gyebnár Margit térítési díj elengedésére irányuló kérelmét nem támogatja.
(A határozat mellékletei a személyiségi jogokra való tekintettel nem kerülnek kihirdetésre.)

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. február 20. 

10/2018. (II.20.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhívja a fenntartásában működő Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központot, Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központot, továbbá Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás munkacsoportját, hogy a soron következő Társulási Tanácsi ülésén a Joghatás Kft-vel, Dr. Haranginé Dr. Ádám Zsuzsannával, továbbá Dr. Harangi László Attila ügyvéddel, a 2011. és 2014. évek során létrejött szerződésekről, azok megszűnéséről, a szerződő felekkel szemben a szerződések alapján esetlegesen érvényesíthető követelésekről, valamint azok érvényesítésével kapcsolatosan már megtett, valamint a jövőben várható intézkedésekről írásban adjanak tájékoztatást.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. márciusi TT ülés 

11/2018. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja a szolgáltatási önköltségeket és a megállapított intézményi térítési díjakat.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. március 14. 

1.      számú melléklet

 A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díja (2018. évre)                                                 

 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

I.                   Szociális étkeztetés:

Szolgáltatási önköltség: 545,- Ft/ adag / nap

 

            - intézményi térítési díj: 425 + áfa Ft / adag / nap (540 Ft/ adag / nap)

 

II.                Házi segítségnyújtás:

Szolgáltatási önköltség:

Személyi gondozás:        1990,- Ft / gondozási óra

Szociális segítés:             1693,- Ft / gondozási óra

 

-intézményi térítési díj:       

 

Személyi gondozás:        600,- Ft / gondozási óra

Szociális segítés:             600,- Ft / gondozási óra

          

III./1. Nappali ellátás idősek klubjában:

          Szolgáltatási önköltség:   650,- Ft / fő /nap

-intézményi térítési díj:        0,- Ft/ fő / nap

 

III./2.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

          Szolgáltatási önköltség: 2.717,- Ft / fő / nap

-intézményi térítési díj:        350,- Ft/ fő /nap

 

III./3.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

          Szolgáltatási önköltség: 2.378,- Ft / fő / nap

-intézményi térítési díj:        0,- Ft/ fő /nap

III./4.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

          Szolgáltatási önköltség 2.143,- Ft /fő / nap

-intézményi térítési díj:        350,- Ft/ fő /nap       

 

III./5.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

          Szolgáltatási önköltség 1829,- Ft /fő / nap

- intézményi térítési díj:       0,- Ft/ fő /nap

 

IV.             Szenvedélybetegek nappali ellátása:

     

          IV.1.Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel

Szolgáltatási önköltség: 1.340,- Ft /fő / nap

 

      - intézményi térítési díj: 350,- Ft/ fő /nap

 

          IV.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül

Szolgáltatási önköltség: 1.044,- Ft /fő / nap

- intézményi térítési díj: 0,- Ft/ fő /nap

 

V.                Támogató szolgáltatás:

Működési költség:                                                                                   15.692 000,- Ft

Személyi segítés

      - intézményi térítési díj:                   0,- Ft/óra

Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén

- intézményi térítési díj:                   0,- Ft/km

 Amennyiben a szállítást egyidejűleg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani.

 Intézményi térítési díj a szociálisan nem rászorult személyek részére:

 szállítási szolgáltatás térítési díja kilométer díj                               347.-Ft/km
 személyi segítés térítési díja                                                            1000.-Ft/óra

 

  VI.             Tanyagondnoki szolgálat:

 

Működési Költség:                                                                                        6.075.000.-Ft

 

 - intézményi térítési díj:                    0,- Ft/fő/nap

 

 Térítésmentesen kell nyújtani az 1993. évi III. törvény 115/A. § (1) bek. alapján

 

   

SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

 

I.                   Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás

 

Szolgáltatási önköltség: 5. 689,- Ft /fő /nap 170. 668,- Ft/fő/hó

 

 

átlagos ápolást, gondozást igénylők: 95.100,- Ft/hó   3.170,- Ft/nap

 átmeneti elhelyezés:                            95.100,- Ft/hó   3.170,- Ft/nap

           

- intézményi térítési díj étkezés nélkül:

 

átlagos ápolást, gondozást igénylők: 65.100,- Ft/hó   2.170,- Ft/nap

 átmeneti elhelyezés:                            65.100,- Ft/hó   2.170,- Ft/nap

 

 

II. Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás ( Demens ellátás)

Szolgáltatási önköltség: 6.288-,- Ft /fő /nap 188.640,- Ft/fő/hó

 - intézményi térítési díj étkezéssel:                       95.100,- Ft/ hó  3.170,- Ft/nap

                                   

- intézményi térítési díj étkezés nélkül:                65.100,- Ft/ hó  2.170,- Ft/nap

 

 Belépési hozzájárulás:

egyszemélyes szobában:  13 férőhely  500.000,- Ft / fő

 

kétszemélyes szobában:  40 férőhely  250.000,- Ft / fő ( 2 fő együttes elhelyezése esetén)

12/2018. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kisérségi Társulás és intézményei irattárának kialakításáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató pénzügyi számításait az áprilisi Társulási Tanács ülésére kell beterjeszteni.

Felelős:    Szarvas Péter elnök
Határidő:  2018. áprilisi TT ülés 

13/2018. (III. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kisérségi Társulás és intézményei irattárának kialakításáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató pénzügyi számításait az áprilisi Társulási Tanács ülésére kell beterjeszteni.

Felelős:    Szarvas Péter elnök
Határidő:  2018. áprilisi TT ülés

14/2018. (III.14.) sz. KTT. határozat

a)      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

b)     Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Joghatás Kft. 2015. június hónapra vonatkozó megbízási díjigényét elfogadja. 

c)      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Joghatás Kft. kártérítési igényét elutasítja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. március 14. 

15/2018. (III.14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. március 14. 

16/2018. (III. 14.) sz. KTT. határozat

a.) Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnök

Határidő: 2018. március 14.

 

b.)  Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nyugtázza, hogy a 2017. év elején meghatározott feladat kapcsán, az útiköltség elszámolásra vonatkozó egyeztetési eljárás nem vezetett eredményre. Kérjük, hogy az útiköltség elszámolással kapcsolatos eljárás folytatódjon, és a soron következő Társulási Tanácsülésre írásbeli tájékoztató szülessen a megtett intézkedésekről.

 Felelős: Bátori Zsuzsanna intézményvezető
                Dr. Kiss Lajos Zoltán ügyvéd

Határidő: soron következő TT ülés 

17/2018. (IV. 17.) sz. KTT. határozat

 1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja, hogy a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási költségvetési előirányzatainak főösszege változatlansága mellett a költségvetési kiadások belső összetétele változik a Magyar Államkincstárhoz 2018. március 28-án benyújtott 2017. évi költségvetési beszámoló tartalmának megfelelően.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót 734.848 e Ft kiadási és bevételi módosított előirányzattal, 725.645 e Ft (98,75 %) bevételi teljesítéssel, 663.506 e Ft (90,29%) kiadási felhasználással, az előterjesztés 1-10. számú mellékletei szerinti részletezésben elfogadja.

 

3.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 8. mellékletekben meghatározottak szerint állapítja meg a maradványt. A Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy az ezzel összefüggő előirányzat-módosításokat vezettesse át a 2018. évi költségvetési határozaton.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2018. április 17.

18/2018. (IV. 17.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja a 2017. évre vonatkozó összevont ellenőrzési jelentést.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2018. április 17. 

19/2018. (IV. 17.) sz. KTT. határozat

 

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2017. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2018. április 17.

20/2018. (IV. 17.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kisérségi Társulás és intézményei irattárának kialakításáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató pénzügyi számításait a szeptemberi Társulási Tanács ülésére kell beterjeszteni.

 

Felelős: Szarvas Péter elnök

Határidő: 2018. szeptemberi TT ülés

21/2018. (IV. 17.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző

Határidő: 2018. április 17.

 

22/2018. (IV. 17.) sz. KTT. határozat

 

a)      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak tudomásul veszi.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

Határidő: 2018. április 17.

 

b)     A Tanács kéri, hogy a 2018. júniusra tervezett Társulási Tanácsülésre készüljön írásos tájékoztató az ügyben bekövetkezett eseményekről.

 

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke

        Dr. Kiss Lajos ügyvéd

        Bátori Zsuzsanna intézményvezető

      Határidő: 2018. júniusi TT ülés

23/2018. (V. 22.) sz. KTT. határozat

 

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ szociális étkeztetést nyújtó telephelyein a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés módosítását kezdeményezi a Békés Megyei Kormányhivatalnál, mint  engedélyező szervnél -egyéb főzőhely szolgáltatásról  szociális konyha keretében szociális intézményi étkezőhelyen, illetve az étel elvitelének lehetővé tételével, lakásra szállításával az alábbi telephelyek vonatkozásában:

 

1.      Mokry Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Mokry utca 14.

2.      Orosházi Úti Idősek Klubja

 5600 Békéscsaba Orosházi út 94-96.

3.      Kossuth Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Kossuth utca 2.

4.      Jázmin Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Jázmin utca 2.

5.      Deák Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Deák utca 3.

6.      Fövenyes Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Fövenyes utca 1/A.

7.      Kazinczy Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Kazinczy utca 2/1.

8.      Sarkantyú Utcai Idősek Klubja

5600 Békéscsaba Sarkantyú utca 2.

9.      Csabaszabadi

5609 Csabaszabadi Apácai út 2.

10.  Telekgerendási Idősek Klubja

5675 Telekgerendás Dózsa György út 11.

11.  Kétsopronyi Idősek Klubja

5674 Kétsoprony Ady Endre utca 5.

 

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Alapszolgáltatások Szakmai Programját a 2. számú mellékletével szó szerint megegyező szöveggel elfogadja.

 

            Felelős: Szarvas Péter elnök

Határidő: 2018. május 22.

24/2018. (V. 22.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

 

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző

Határidő: 2018. május 22.

25/2018. (VI. 28.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés előirányzatát 47.841e Ft-tal növeli, ezáltal 676.702 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. június 28.

26/2018. (VI. 28.) sz. KTT. határozat

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megismerte és elfogadja az All-Ready Üzletviteli Tanácsadó Kft. beszámolóját a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnál és Intézményeinél 2017. évben végrehajtott közbeszerzési tevékenységéről és intézkedéseiről.

 

  1. Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2018-as évre közbeszerzési tervének összesített bevételi és kiadási oldalát 0-ban, azaz Nullában határozza meg, tekintettel arra, hogy ebben az évben olyan vásárlást, építést, beruházást nem tervez, amely meghaladja a jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárt. A Társulási Tanács a 2015. évi CXVIII. törvény 41.§ (1) bekezdése szerint nyilvánosságra hozza a 2018. évi közbeszerzési tervét.

       Felelős: Szarvas Péter TT elnök
       Határidő: 2018. június 28.

  

27/2018. (VI. 28.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2018. június 28.

28/2018. (VI. 28.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által működtetett Orosházi úti Időskorúak Gondozóháza (5600 Békéscsaba Orosházi út 94-96. szám) helyett Orosházi Úti Idősek Klubja névváltozás bejegyzését, valamint a Telekgerendási Idősek Klubja 5675 Telekgerendás Dózsa György utca 13. szám 5675 Telekgerendás Dózsa György utca 11. számra történő módosítását.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. június 28.

29/2018. (VI. 28.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztésben foglaltak tudomásul veszi.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. június 28.

30/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. szeptember 18.

31/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés előirányzatát 27.766 e Ft-tal növeli, ezáltal 704.468 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. szeptember 18.

32/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2018. év első félévi felújítási és karbantartási munkáiról szóló tájékoztatót.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2018. szeptember 18.

33/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kisérségi Társulás és intézményei irattárának kialakításáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztató pénzügyi számításait a Társulási Tanács elé legkésőbb 2019. március 31-ig kell beterjeszteni.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2019. március 31. 

34/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között megkötött vagyonkezelési szerződés alapján a Békéscsaba, Csaba utca 3. szám, valamint a Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám alatti ingatlan vagyonkezelői jogának megszüntetése miatt összesen 2.179.424,- Ft összeget térít meg Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, amelynek fedezete a Társulás 2018. évi költségvetésében tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2018. szeptember 30.

 

35/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által működtetett

Skoda Yeti típusú NJH204 forgalmi rendszámú kétsopronyi tanyagondnoki szolgáltatásban használt, és a Fiat Scudo típusú LJF739 forgalmi rendszámú békéscsabai tanyagondnoki szolgáltatásban használt gépjárművek szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak törlését.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2018. szeptember 30.

36/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

1., Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás között Békéscsabán 2016. június 27-én egységes szerkezetbe foglalt, 2017. január 04-én, illetve 2017. november 07-én módosított vagyonkezelési szerződést módosítja oly módon, hogy a JDK-589 forgalmi rendszámú Peugeut Partner Riviera, a JVL-641 forgalmi  rendszámú Toyota Hiace, valamint a YIC-282 forgalmi rendszámú Traktor gépjárművek a vagyonkezelési szerződés 1. számú mellékletéből törlésre kerülnek.

2., Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza Völgyi Sándor alelnököt, hogy az 1. pontban meghatározottak alapján a vagyonkezelési szerződés módosítását írja alá.

Felelős:    Völgyi Sándor TT alelnök
Határidő: 2018. szeptember 30.

37/2018. (IX. 18.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2018. szeptember 18.

38/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2018. október 30.

39/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2018. évi költségvetés előirányzatát 34.226 e Ft-tal növeli, ezáltal 738.694 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. október 30.

40/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a jelen határozat 1-2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2019. 01. 01 - 2019. 12. 31-ig

41/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által működtetett Fiat Scudo típusú LJF-739 forgalmi rendszámú Tanyagondnoki szolgálatban használt gépjármű állapotáról szóló tájékoztatót.

2.      A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 4.000 e Ft-tal hozzájárul a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Tanyagondnoki szolgálatot ellátó gépjármű beszerzéséhez.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2018. november 30.

42/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által működtetett Peugeot Partner típusú JDK-589 forgalmi rendszámú támogató szolgálatban használt gépjármű szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak törlését.

Felelős: Szarvas Péter TT elnök
Határidő: 2018. november 30.

43/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az előző Társulási Tanácsülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Brém Sándorné gazdasági ügyintéző
Határidő: 2018. október 30.

 

 

44/2018. (X. 30.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
Zleovszki László térítési díj mérséklésére irányuló kérelmét nem támogatja.
(A határozat mellékletei a személyiségi jogokra való tekintettel nem kerülnek kihirdetésre.)

Felelős: Szarvas Péter TT elnöke
Határidő: 2018. október 30.