1/2021. ( I. 25.) sz. TTE. határozat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi költségvetési maradványának önellen?rzése

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetésér?l szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2019. évi költségvetési maradvány önellen?rzésér?l szóló jegyz?könyvben foglaltakat megismerte és jóváhagyja az önellen?rzéssel érintett költségvetési szervek költségvetési maradványának korrekcióját.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. január 31.

2/2021. (II. 8.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ Szervezeti és M?ködési Szabályzatának jóváhagyása

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetésér?l szóló 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom:

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ Szervezeti és M?ködési Szabályzatának módosítását az el?terjesztésben foglalt tartalommal mai nappal kezd?d? hatállyal.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. február 8.

3/2021. (II. 12.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ Szervezeti és M?ködési Szabályzatának jóváhagyása tárgyú 2/2021. (II. 8.) sz. TTE határozat módosítása a 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerint

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére – a veszélyhelyzet kihirdetésér?l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésér?l szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom:

A 2/2021. (II. 8.) sz. TTE határozatot az alábbiak szerint módosítom:

  1. A határozat els? bekezdésében a „veszélyhelyzet kihirdetésér?l szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzet kihirdetésér?l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésér?l szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel” szöveg lép.
  2. A határozat második bekezdésében a „mai nappal kezd?d? hatállyal” szövegrész helyébe a „2021. február 9. napjával kezd?d? hatállyal” szöveg lép. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. február 12.

4/2021. (II. 18.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

 Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  2021. évi költségvetése

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetésér?l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésér?l szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom:

 

1.    Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Társulás 2021. évi költségvetését a jelen napirendhez tartozó el?terjesztés 1-12. mellékleteiben részletezettek szerint elfogadja, amelynek alapján a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási f?összege 768.384.081 Ft.

Felel?s:    Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. február 23.

 (Az el?terjesztés és mellékletei a Közérdek? menüpont Társulási Tanácsülések dokumentumai cím alatt található)

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét, hogy a 2021. évi elemi költségvetés és a havi pénzforgalmi jelentések Magyar Államkincstárhoz történ? benyújtásakor az egyez?ségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. A 2021. évi költségvetési határozatot érint? módosításokat a soron következ? költségvetési határozatmódosítás alkalmával szükséges átvezetni. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. február 23.

5/2021. (II. 19.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

 Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetésének módosítása

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetésér?l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésér?l szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom: 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2020. évi költségvetés el?irányzatát 14.817.847 Ft-tal növeli, ezáltal 889.498.335 Ft bevételi és kiadási f?összeggel elfogadja az 1-4. és 6. mellékletekben részletezettek szerint. 


Felel?s:    Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. február 19.

(Az el?terjesztés és mellékletei a Közérdek? menüpont Társulási Tanácsülések dokumentumai cím alatt található)

6/2021. (II. 19.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetésér?l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésér?l szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom: 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megismerte és elfogadja a 2020. évi pályázatokról szóló tájékoztatót.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnök
Határid?: 2021. február 19.

 

7/2021. (III. 3.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2021. évi intézményi térítési díj és szolgáltatási önköltség megállapítása

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetésér?l és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésér?l szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következ? döntést hozom:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás az 1. számú melléklet szerint elfogadja a szolgáltatási önköltségeket és a megállapított intézményi térítési díjakat.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. március 3.

 

1.      számú melléklet

 

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központban (BKESZK) az ellátások és szolgáltatások intézményi térítési díja (2021. évre)

 

                                                          

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 

 

I.                   Szociális étkeztetés:

Szolgáltatási önköltség: 833,- Ft/adag/nap

            - intézményi térítési díj: 512,- + áfa Ft/adag/nap (650,- Ft/ adag/nap)

 

II.                Házi segítségnyújtás:

Szolgáltatási önköltség: 2.348,- Ft/gondozási óra

 

Személyi gondozás:        2.357,- Ft/gondozási óra

Szociális segítés:                  2.160,- Ft/gondozási óra

 

-intézményi térítési díj: 

     

Személyi gondozás:        680,- Ft/gondozási óra

Szociális segítés:             680,- Ft/gondozási óra

 

           

III./1. Nappali ellátás id?sek klubjában:

          Szolgáltatási önköltség:  1.307,- Ft/ f?/nap

-intézményi térítési díj:        0,- Ft/ f?/nap

 

III./2.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

          Szolgáltatási önköltség: 3.343,- Ft/f?/nap

-intézményi térítési díj:        420,- Ft/ f? /nap

 

III./3.Demens személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

          Szolgáltatási önköltség: 2.403,- Ft/f?/nap

-intézményi térítési díj:        0,- Ft/ f?/nap

 

III./4.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezéssel

          Szolgáltatási önköltség 2. 374,- Ft/f?/nap

-intézményi térítési díj:        420,- Ft/ f?/nap        

 

III./5.Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása étkezés nélkül

          Szolgáltatási önköltség 1649,- Ft/f?/nap

- intézményi térítési díj:       0,- Ft/ f?/nap

 

IV.             Szenvedélybetegek nappali ellátása:

     

          IV.1.Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezéssel

Szolgáltatási önköltség: 1.868,- Ft /f?/nap

 

      - intézményi térítési díj: 420,- Ft/ f?/nap

 

          IV.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása étkezés nélkül

Szolgáltatási önköltség: 1.255,- Ft /f?/nap

- intézményi térítési díj: 0,- Ft/ f?/nap

 

 

V.                Támogató szolgáltatás:

 

M?ködési költség:                                                                                   17.526.390,- Ft

Személyi segítés

      - intézményi térítési díj:                   0,- Ft/óra

Szállítási kilométer díj – 1 személy esetén

- intézményi térítési díj:                   0,- Ft/km

 

Amennyiben a szállítást egyidej?leg több jogosult veszi igénybe, a szállítási díjat személyenként külön-külön kell megállapítani.

 

Intézményi térítési díj a szociálisan nem rászorult személyek részére:

 szállítási szolgáltatás térítési díja kilométer díj                               365.-Ft/km
 személyi segítés térítési díja                                                            1.100.-Ft/óra

 

 

VI.             Tanyagondnoki szolgálat:

M?ködési Költség:                                                                                        10.073.418.-Ft

 - intézményi térítési díj:                    0,- Ft/f?/nap

 

 Térítésmentesen kell nyújtani az 1993. évi III. törvény 115/A. § (1) bek. alapján

 

 

 

 

 

SZAKOSÍTOTT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

 

I.                   Átlagos ápolást, gondozást igényl? ellátás

 

Szolgáltatási önköltség: 7.301,- Ft /f?/nap

 

1.1.I.1. Intézményi térítési díj étkezéssel

átlagos ápolás, gondozás esetén: 3.500,- Ft/f?/nap

átmeneti elhelyezés esetén:           3.500,- Ft/f?/nap

 

           

1.2. I.2. Intézményi térítési díj étkezés nélkül: 

Szolgáltatási önköltség: 5.641,-Ft/f?/nap

átlagos ápolás, gondozás esetén:      2.300,- Ft/f?/nap

átmeneti elhelyezés esetén:                2.300,- Ft/f?/nap

 

 

II. Fokozott ápolást, gondozást igényl? ellátás ( Demens ellátás)

Szolgáltatási önköltség: 8.210,-Ft /f?/nap

 

  2.1.  Intézményi térítési díj étkezéssel:           3.500,- Ft/f?/nap

                                       

2.2.  Intézményi térítési díj étkezés nélkül:     2.300,- Ft/f?/nap

 

 

Belépési hozzájárulás:

 

egyszemélyes szobában:  13 fér?hely  600.000,- Ft/f?

kétszemélyes szobában:  40 fér?hely   350.000,- Ft/f? ( 2 f? együttes elhelyezése esetén)

 

 

8/2021. (IV. 29.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: Forrás.Net rendszer bevezetése

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére – veszélyhelyzetben eljárva a következ? döntést hozom:

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás jóváhagyja a Forrás.NET rendszer megvásárlását a GriffSoft Informatikai Zrt-t?l 3 adatbázisra vonatkozóan nettó 3.900.000,- Ft + áfa szerz?déses áron, melynek a finanszírozására felhasználható forrás az általános tartalékkeret dologi kiadásokra történ? átcsoportosítással, és felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a szerz?dés megkötésére.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. április 30.

9/2021. (IV. 29.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: 2020. évre vonatkozó összefoglaló éves ellen?rzési jelentés

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére – veszélyhelyzetben eljárva a következ? döntést hozom:

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a jelen határozat mellékletét képez?, 2020. évre vonatkozó összefoglaló éves ellen?rzési jelentést megismerte és elfogadja.

Felel?s: Dr. Bacsa Vendel jegyz?
Határid?: 2021. április 30.

 (A határozat melléklete a Közérdek? menüsáv Társulási Tanácsülések dokumentumai menüpontban érhet? el.)

10/2021. (IV. 29.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: Beszámoló a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2020. évi költségvetés teljesítésér?l

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - veszélyhelyzetben eljárva a következ? döntést hozom:

 

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 2020. évi költségvetés teljesítésér?l szóló beszámolót 889.498.335 Ft kiadási és bevételi módosított el?irányzattal, 886.326.895 Ft (99,64 %) bevételi teljesítéssel, 790.245.609 Ft (88,84 %) kiadási felhasználással, az el?terjesztés 1-10. mellékletei szerinti részletezésben elfogadja.

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a 8.1, 8.2 és a 8.3 mellékletekben meghatározottak szerint állapítja meg a költségvetési maradványt és jóváhagyja az ezzel összefügg? el?irányzat-módosítások átvezetését a 2021. évi költségvetési határozaton.

 

3.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás jóváhagyja a 2020. évi központi támogatások elszámolása alapján 2021-ben folyósított Társulást megillet? 11.933.566 Ft többlettámogatással összefügg? el?irányzat-módosítások átvezetését a 2021. évi költségvetési határozaton a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ személyi juttatások el?irányzatának 10.332.092 Ft-os, és a munkaadókat terhel? járulékok és szociális hozzájárulási adó el?irányzatának 1.601.474 Ft-os megemelésével.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. április 30.

(A határozat melléklete a Közérdek? menüsáv Társulási Tanácsülések dokumentumai menüpontban érhet? el.)

11/2021. (IV. 29.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában m?köd? Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadása

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - veszélyhelyzetben eljárva a következ? döntést hozom:

 

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja. 

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. április 30.

12/2021. (V. 18.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ és a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ egymás közötti munkamegosztási és felel?sségvállalási rendjének módosítása

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - veszélyhelyzetben eljárva a következ? döntést hozom:

 

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elfogadja a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ és a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ között létrejött Munkamegosztási Megállapodás módosítását a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. május 18.

(A határozat melléklete a Közérdek? menüsáv Társulási Tanácsülések dokumentumai menüpontban érhet? el.)

13/2021. (V. 18.) TÁRSULÁSI TANÁCS ELNÖKI HATÁROZAT Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében eljárva

Tárgy: Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában m?köd? Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Támogató szolgálatban m?köd? gépkocsi adatainak szolgáltatói nyilvántartásból való törlése, új gépkocsi adatainak szolgáltató nyilvántartásba történ? bejegyzése

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemr?l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - veszélyhelyzetben eljárva a következ? döntést hozom:

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által m?ködtetett

  1. Volkswagen Polo típusú IKY-821 forgalmi rendszámú támogató szolgálatban használt gépjárm? szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak törlését.

 

  1. Dacia Logan típusú RGE-402 forgalmi rendszámú támogató szolgálatban használt gépjárm? adatainak szolgáltatói nyilvántartásba vételét.

Felel?s: Szarvas Péter TT Elnöke 

Határid?: 2021. május 20.

 

 

1/2021. (VI. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2021. június 22-i ülésének napirendjét a következ?k szerint fogadja el:

Nyilvános ülés:

1.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Közbeszerzési szabályzatának elfogadása

3.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában m?köd? Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Támogató szolgálatban m?köd? gépkocsi adatainak szolgáltatói nyilvántartásból való törlése

4.      Tájékoztató az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról

5.      Egyéb

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. június 22.

2/2021. (VI. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés el?irányzatát 65.355.722 Ft-tal növeli, ezáltal 907.670.961 Ft bevételi és kiadási f?összeggel elfogadja az el?terjesztés 1-7. mellékleteiben részletezettek szerint. 

Felel?s:    Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. június 22.

 (A határozat mellékletei a Közérdek? menüsáv Társulási Tanácsülések dokumentumai menüpontban érhet?k el.)

3/2021. (VI. 22.) sz. KTT. határozat

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás új közbeszerzési szabályzatát az 1. számú melléklet szerint.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke

Határid?: 2021. június 22.

 

(Az el?terjesztés és melléklete a Közérdek? menüpont Társulási Tanácsülések dokumentumai cím alatt található)

4/2021. (VI. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ támogató szolgálatban használt gépjárm?vének szolgáltatói nyilvántartásból való törlését elfogadja.

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által m?ködtetett Fiat Scudo típusú LDK-052 forgalmi rendszámú támogató szolgálatban használt gépjárm? szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak törlését.

Felel?s: Szarvas Péter TT Elnöke
Határid?: 2021. június 30.

5/2021. (VI. 22.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felel?s: Tóth Ildikó gazdasági ügyintéz?
Határid?: 2021. június 22.

(Az el?terjesztés mellékletei a Közérdek? menüpont Társulási Tanácsülések dokumentumai cím alatt találhatók.)

 

6/2021. (IX. 14.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2021. szeptember 14-i ülésének napirendjét a következ?k szerint fogadja el:

 

Nyilvános ülés:

1.      Tájékoztató a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítésér?l

 

2.      Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2021. évi költségvetésének módosítása

 

3.      A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Nappali ellátása szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása

 

4.      Tájékoztató az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról

5.      Egyéb

Felel?s:    Szarvas Péter: TT elnöke
Határid?: 2021. szeptember 14.

7/2021. (IX. 14.) sz. KTT. határozat

 

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 2021. évi költségvetés I. féléves teljesítésér?l szóló tájékoztatót elfogadja.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. szeptember 14.

8/2021. (IX. 14.) sz. KTT. határozat

9/2021. (IX. 14.) sz. KTT. határozat

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa kezdeményezi az illetékes kormányhivatalnál a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ által m?ködtetett Kossuth utcai és Fövenyes utcai Id?sek Klubja Nappali Ellátásának vonatkozásában a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítását az alábbiak szerint:

2021. október 01. naptól a Kossuth Utcai Id?sek Klubja vonatkozásában +5 fér?helyszámmal történ? növelését, a Fövenyes Utcai Id?sek Klubja vonatkozásában -5 fér?helyszámmal történ? csökkenését telephelyek közötti átcsoportosítással.

Felel?s: Szarvas Péter TT elnöke
Határid?: 2021. szeptember 16.

10/2021. (IX. 14.) sz. KTT. határozat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az el?z? Társulási Tanácsüléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Felel?s: Tóth Ildikó gazdasági ügyintéz?
Határid?: 2021. szeptember 14.