Közigállás pályázat

 

Az űrlap teteje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 21/A.(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.

 

pályázatot hirdet

 

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2025.05.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600, Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1993. évi III. törvény, az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet szerint, az alábbi részletezéssel: A Békéscsabai Kistérségi Társulás által fenntartott Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ szervezése, irányítása, ellenőrzése az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, a működési engedélyben rögzítettek szerint és a fenntartó döntéseinek keretein belül. Az intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó szociális alap és szakosított ellátások szakmai szervezése, irányítása, azok ellenőrzése, az egyes telephelyek közötti feladatok koordinálása, jogszerű működésük biztosítása. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, valamint az alapító okiratban foglaltak szerint az ott megjelölt szakfeladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben rögzítettek az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

Felsőfokú képesítés,

•         az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti képesítés megléte

•         a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerinti szakmai gyakorlat megléte

•         szociális szakvizsga megléte

•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

•         cselekvőképesség

•         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • társulás által fenntartott, bentlakásos idős és szenvedélybeteg ellátásban szerzett vezetői gyakorlat, alapellátásban szerzett vezetői tapasztalat (összesen legalább 5 év)

•         a képesítési követelmény mellett felsőfokú gazdasági, pénzügyi, jogi végzettség

•         költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év bentlakásos idősotthonban megszerzett gyakorlat, legalább középfokú egészségügyi végzettség

•         a társulás településein való helyismeret (Békéscsaba, Telekgerendás, Kétsoprony, Csabaszabadi, Újkígyós)

•         számítógépes ismeretek készségszintű használata

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         részletes szakmai önéletrajz

•         az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program

•         végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás

•         hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Ildikó nyújt, a 66/519-740-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.16-3/2020. , valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt.

A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.csabaikisterseg.hu - 2020. április 27.

•         a társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon - 2020. április 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

 

 

Az űrlap teteje

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ


igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, határozott idejű magasabb vezető megbízással a Kjt. szabályai szerint.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre (2020. július 16. napjától 2025. július 15. napjáig) szól

 

A munkavégzés helye:

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények gazdasági, pénzügyi, könyvelési és munkaügyi feladatainak a szervezése, irányítása az Alapító Okiratban meghatározott keretek között. Felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és gazdasági követelmények érvényesítésiéért, különös tekintettel az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítására, az intézményvezetői és munkáltató jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. A fentiekhez kapcsolódó igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályok és belső szabályzatokban meghatározott keretek között. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartatásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény szerint, valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint.

  

Pályázati feltételek:

           -        a Kjt. 20.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés

-        pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú iskolai végzettség

-        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

-    magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

            -        vezetői gyakorlat (legalább 3 év)

-        költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves tapasztalat

-        személyügyi – munkaügyi ismeretek

-     szociális intézménynél végzett gazdasági szolgáltató tevékenység körében szerzett szakmai tapasztalat,

-        Társulás településeinek, telephelyeinek ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

               -        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

-        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai program

-        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

-        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-     a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a Társulási Tanács nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 A beosztás legkorábban 2020. július 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a kistérségi csoport nyújt a 06-66/519-720-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „igazgató”

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról az irányítási jogkör gyakorlója dönt. 

A Társulási Tanács a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 16.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        A Belügyminisztérium Közszolgálati Állásportálja: https://kozigallas.gov.hu

-        A társulásban résztvevő önkormányzatok székhelyén a helyben szokásos módon

 

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

 

Megjelentetés napja: 2020. április 30.