Közigállás pályázat

 

 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
pályázatot hirdet
Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

gazdasági vezet? (magasabb vezet?)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony id?tartama:

Határozatlan idej? közalkalmazotti jogviszony, határozott idej? magasabb vezet? megbízással a Kjt. szabályai szerint.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaid?

A vezet?i megbízás id?tartama:

A vezet?i megbízás határozott id?re 2022. 09.01-2026. 08. 31 -ig szól.

A munkavégzés helye:

Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ

Békés megye, Békéscsaba, Ady Endre u. 30-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet?i megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan m?köd? és gazdálkodó Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ és a hozzárendelt önállóan m?köd? intézmény vonatkozásában, az intézmények pénzügyi-számviteli, gazdasági tevékenységének szervezése, irányítása, ellen?rzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámoló készítése, el?irányzatok rendezése, állami támogatás igénylése és elszámolása, évközi adatszolgáltatások. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellen?rzése.  

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történ? végrehajtásáról szóló 77/1993. (V. 12) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-        a fels?oktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvel?i szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenérték? szakképesítés, vagy

-        a fels?oktatásban szerzett végzettség és emellett gazdasági vezet?i, bels? ellen?ri, érvényesít?i, pénzügyi ellenjegyz?i – 2012. január 1. el?tt az Áht. szerinti ellenjegyz?i –, vagy a számvitelr?l szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvel?i szakképesítés vagy a fels?oktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

-        a pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

-        a Kjt. 20.§ (2) bekezdésben foglaltaknak való megfelelés,

-        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,

-        büntetlen el?élet,

-        magyar állampolgárság

-        magasabb vezet?i beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idej? közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidej?leg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhet?.

 

A pályázat elbírálásánál el?nyt jelent

-          FORRÁS program ismerete

-          költségvetési szervnél szerzett legalább 1-3 éves releváns szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

-        iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata

-        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

-        arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá ahhoz, hogy pályázati anyagát a szakmai-szakért?i bizottság megismerhesse, és abba betekinthessen, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja gazdasági vezet?vé történ? megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz. 

A munkakör betölthet?ségének id?pontja:

A beosztás legkorábban 2022. szeptember 01. napjától tölthet? be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 05.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gregorné Práth Szilvia, a Békéscsabai Kistérségi Intézményellátó Központ igazgatója nyújt, a +36-30/638-2911 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás címére, (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepl? azonosító számot: XXI.6-14/2022., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezet?

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkés?bb a beadási határid? napján ajánlott küldeményként postára adják. A pályázatokat a pályáztató által felkért szakmai-szakért?i bizottság véleményezi, majd a pályázatokról az irányítási jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi el?írásoknak megfelel?en kezeljük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapja: https://kozigallas.gov.hu

Békéscsabai Kistérségi Társulás honlapja: www.csabaikisterseg.hu

www.behir.hu

www.bekescsaba.hu

Az ?rlap teteje